GRATIS VERZENDING BIJ BESTELLINGEN VANAF €350,-
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cherubijn.nl zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien u deze Voorwaarden niet accepteert dan willen wij u vriendelijk verzoeken geen gebruik van deze site te maken.  


Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Cherubijn.nl zijn vrijblijvend en Cherubijn.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Cherubijn.nl. Cherubijn.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Cherubijn.nl dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Cherubijn.nl biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

Valse bestellingen en oplichters: Cherubijn.nl zal in dit geval de gegevens van betrokkenen doorgeven aan de politie.


Artikel 4: Levering

Zodra de betaling voor een bestelling op de bankrekening is bijgeschreven zal Cherubijn.nl de bestelling binnen 5-10 werkdagen versturen. Echter, Cherubijn.nl hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De door Cherubijn.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Cherubijn.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Cherubijn.nl gedragen. Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 14 kalenderdagen dit schriftelijk (via het retourformulier) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen. Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending. Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal Cherubijn.nl deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde, in de originele staat als hierboven vermeld, terugbetalen. Cherubijn.nl zal het totale orderbedrag vergoeden dus inclusief de kosten voor heenzending.


Artikel 5: Verzendkosten

U draagt bij in de verzendkosten voor uw bestellingen. Deze bijdrage is afhankelijk van het gewicht van uw bestelling en het land van bestemming. Zodoende kunnen de verzendkosten per product variëren. Cherubijn.nl verstuurt wereldwijd.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Cherubijn.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Cherubijn.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Cherubijn.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Cherubijn.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met [email protected]. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden en voor uw rekening worden vervangen. Waarbij de verzendkosten voor retourneren en opnieuw verzenden door Cherubijn.nl voor uw rekening komen. Op de door Cherubijn.nl geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Cherubijn.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Cherubijn.nl kunnen worden uitgesloten.


Artikel 9: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en

Cherubijn.nl, dan wel tussen Cherubijn.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Cherubijn.nl, is Cherubijn.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Cherubijn.nl.


Artikel 10: Persoonsgegevens

Cherubijn.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd. Cherubijn.nl zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.


Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cherubijn.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cherubijn.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cherubijn.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 12: Diversen

Indien u aan Cherubijn.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Cherubijn.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Cherubijn.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Cherubijn.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Cherubijn.nl deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Cherubijn.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cherubijn.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Cherubijn.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.